pancocon Office Professional Plus 2013 Key and Download URL will be send via Email within 8 hours. cheap office 2013 key buy cheap windows 10 key buy cheap office 2016 key Windows 10 Home Key Office Professional Key sale

Vecāku izglītošanās projekts

Esam saņēmuši Nordplus atbalstu un šobrīd norit aktīva darbība pie projekta Vecāku izglītošanas un sadarbības projekts: Parent-To-Parent (P2P).

Kopējais mērķis- uzlabot vecāku izglītības pieejamību, kvalitāti un veicināt inovācijas vecāku izglītošanā Latvijā, Lietuvā un Igaunijā, apmierinot jaunās un mainīgās vajadzības, lai veidotu atbildīgu, aktīvu un radošu sabiedrību.

Projekta uzdevumi:

1.Esošās situācijas analīze vecāku izglītībā Baltijas valstīs, jauno, šī brīža vajadzību definēšana un izglītības pieejamības vecākiem izvērtēšana;

2.Veicināt inovatīvu risinājumu attīstību pieaugušo izglītībā, radot jaunu pielāgojamu koncepciju/pieeju vecāku izglītošanā, ieviešot neformālās izglītības metodes, izmantojot esošo Baltijas un Skandināvijas valstu pieredzi;

3.Stiprināt vecāku kompetences personīgajā attīstībā un pašrealizācijā, ģimenes attiecību un bērnu audzināšanas jomā;

4.Nodrošināt vecāku treneru (moderatoru) profesionālās iemaņas, lai nākotnē veicinātu vecāku pašpalīdzību grupu veidošanu kā alternatīvu izglītošanās veidu;

5.Stiprināt sadarbību un pieredzes apmaiņu pieaugušo izglītībā.

Kļūšana un būšana par vecākiem ir ne tikai ģimenes iekšējā darīšana un rūpes, bet arī sociāls jautājums, kurš skar plašāku sabiedrību. Tieši neformālas vietējo grupu aktivitātes starp vecākiem ir visefektīvākās, aktivitātes, kuras tiek iniciētas „no apakšas”, jo šādi tiek atspoguļota reālā situācija un vecāku vajadzības. Lielākais izaicinājums mūsdienās, lai apmierinātu jaunās un mainīgās vecāku vajadzības, ir individuālo interešu, ģimenes dzīves un karjeras apvienošana un kopējā līdzsvara iegūšana. Kouča/mediatora modelis nodrošinātu nepieciešamās attiecības, lai atbalstītu efektīvas, ilgtspējīgas izmaiņas ģimenēs, iedvesmojot un atbalstot vecākus, kopīgi radot jaunas ierosmes priekam esot par vecākiem.

Projekta gaitā tiks veikta esošās situācijas analīze vecāku izglītībā, attīstīta jauna inovatīva koncepcija/stratēģija vecāku izglītošanas un sadarbības centriem. Vecāku trenera kursa programmas izstrāde un pilotkursa īstenošana 20 vecākiem. Projekts nākotnē veicinās šādu centru veidošanos, ar vecāku pašpalīdzības grupām un dažādām neformālās izglītības metodēm, kas dod daudz labāku rezultātu un atgriezenisko saikni.

Ieguvumi. Tā kā mērķa grupa ir aktīvie vecāki, kuriem ir interese izglītoties un izglītot tālāk citus, tad šī projekta rezultāti dos multiplikatīvu efektu. Jau šobrīd ir aptuveni zināmas tēmas, kuras vecākus interesē- informācija par esošo izglītības sistēmu un vecāku lomu tajā, vecāku tiesībām un pienākumiem;  personisko, ģimenes un karjeras interešu apvienošana; finanses- ģimenes budžets un finanšu plānošana; laika plānošana, u.c. Kā inovatīva pieeja nākotnē plānota vecāku un pedagogu kopapmācība, kā arī pašpalīdzību grupu pieeja vecāku savstarpējai sadarbībai un atbalstam.

Projekta mājas lapa- www.openparents.lv

Informāciju sagatavoja projekta vadītāja:
Ivita Mauriņa
ivitam@inbox.lv

Open_parentsNordplus_Adult

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *