Piedalies un atbalsti

Aicinām pievienoties Latvijas Vecāku kustības (LVK) dalībnieku un atbalstītāju pulkam!

LVK tika izveidota 2011. gadā, apvienojoties vecākiem no piecām Latvijas pilsētām, lai aktivizētu pārmaiņas izglītībā. Šobrīd LVK vidū ir pārstāvji no 19 Latvijas pilsētām un novadiem, starp mums ir gan vecāki, gan pedagogi, gan izglītības iestāžu vadītāji.

Mēs iestājamies par mūsu bērniem piemērotas un uz sadarbību vērstas Latvijas izglītības sistēmas pilnveidošanu.

Mūsu misija ir attīstīt un stiprināt vecāku potenciālu un kapacitāti līdzdalībai izglītībā, caur to veicinot bērniem draudzīgu skolu veidošanos Latvijā.

Mēs ticam, ka ir iespējams nodrošināt kvalitatīvu izglītību šeit pat Latvijā. Tas, ko darām šodien, dod ieguldījumu mūsu nākotnē, mēs kopā veidojam nākotnes sabiedrību.

Mūsuprāt, bērniem draudzīgu izglītību raksturo:
– tā saglabā bērnu brīvību, kas ir roku rokā ar atbildību;
– cieša un jēgpilna vecāku līdzdalība, vecāki ir informēti par notiekošo un kompetenti iesaistīties;
– bērna iesaistīšana vērtēšanas procesā (pašvērtējums);
– praktiska un dzīvei pielietojama informācija (mūsdienīgs saturs);
– skolu daudzveidība (vecāku tiesības izvēlēties atbilstošu skolu savam bērnam);
– radoša un iedvesmojoša vide;
– bērnu talantu attīstīšana;
– progresīvas un inovatīvas izglītošanas metodes;
– visu pušu līdzvērtīga sadarbība (vecāki, skolēni, pedagogi, politikas veidotāji);
– pieejami resursi (finanšu, personāla, materiālie).

Mūsu mērķis – vecāki kā kompetenti un pilnvērtīgi sadarbības partneri izglītībā.

Mūsu moto: ZINĀT, SAPRAST, RĪKOTIES!

Uz ko tiecamies? Vecākiem ir pieejama nepieciešamā informācija; notiek viedokļu un pieredzes apmaiņa un veidojas sapratne par to, ko vēlamies un ko varam; notiek dažādas izglītošanās un izglītojošas aktivitātes; līdz vecākiem nonāk resursi, lai pilnvērtīgi piedalītos, rīkotos un sadarbotos bērniem piemērotas un draudzīgas izglītības veidošanā. LVK meklē veidus, kā stiprināt sadarbību starp vecākiem un bērniem, ģimeni un skolu, kā arī pašvaldību un valsti.

Mūsu spēcīgākā motivācija ir mūsu bērni, kurus vēlamies redzēt laimīgus, uzņēmīgus, atbildīgus, radošus, drošus, pārliecinātus, veselus; mēs vēlamies, lai skolās un ģimenēs bērnu talanti un individualitāte tiktu pamanīta un attīstīta. Mums ir svarīgs katrs bērns!

LVK ir sadarbības platforma visām iesaistītajām pusēm, kas apvieno gan vecākus, gan pedagogus, gan direktorus. LVK fokuss ir risinājumu meklēšana kopīgiem spēkiem.

___________________________________________________________________________

LVK darbības virzieni šobrīd:
dalība vecāku NVO sadarbības platformā Vecāku forums (valsts līmenis, iespēja ietekmēt politiskus lēmumus, paužot vecāku viedokli);
– līdzdalība izglītības satura un kvalitātes jomā;
– līdzdalība skolu pašpārvalžu lomas stiprināšanā;
– līdzdalība izglītības sistēmas finanšu modeļa izveidē;
vecāku līdzdalība skolās (vecāku informēšana, informatīvo materiālu izstrāde, sadarbības veicināšana starp ģimeni un skolu, skolu pašpārvalžu lomas stiprināšana);
vecāku veidotu izglītības iestāžu popularizēšana un pieredzes apmaiņa šajā jomā;
vecāku sadarbības un izglītības centru izveide, vecāku līderu izaugsmes sistēmas izveide (OpenParents) (vecāku apmācību organizēšana, atbalsta grupu sadarbības tīkla izveide un attīstība, vecāku līderu izaugsmes sistēmas izveide, pieredzes apmaiņa virtuālā vidē);
veselīgs uzturs izglītības iestādēs un ģimenēs.

Kā es varu atbalstīt?
kļūt par aktīvu biedru un darboties brīvprātīgi jeb pašiniciēta projekta ietvaros (informācija par esošajiem biedriem, rakstot Zanei: zane.johansone@gmail.com);
– veidot LVK pārstāvniecību savā novadā/ pilsētā, kļūt par vecāku līderi, kas ap sevi pulcina pārējos domubiedrus;
– brīvprātīgi piedalīties ar savām zināšanām un pieredzi (IT jomā, aptauju veikšanas jomā, juridiskā palīdzība, sabiedriskās attiecības, mārketings, izglītības eksperti, psihologi, tulki, uztura speciālisti, projektu vadītāji);
– dalīties ar materiālajiem resursiem – kancelejas preces, datortehniku, degviela pieredzes apmaiņas vizītēm, sakaru pakalpojumi;
– ziedot finansējumu mūsu projektiem;
– piedāvāt mums savas telpas LVK diskusijām, apmācībām.

P.S. Rīgas pārstāvniecība par simbolisku samaksu šobrīd meklē telpas centrālajam LVK birojam (darba vietas vismaz diviem darbiniekiem un apmācību telpu, lokācija- Pārdaugava jeb Rīgas centrs, aptuveni 35-45m2).

Šobrīd aktīvie projekti, kuriem nepieciešams finansējums:

    Vecāku sadarbības un izglītības centra attīstība (www.openparents)
LVK ir uzsākusi pilotprogrammas izstrādi, kas 20 dažādu Latvijas pilsētu un pagastu aktīviem vecākiem (vecākiem-līderiem) sniegs iespēju apgūt zināšanas apmācību organizēšanā, grupu un sarunu vadībā , kā arī finansējuma piesaistē. Lai vecāku izglītošanās iespējas būtu ģeogrāfiski pieejamas vecākiem dažādos Latvijas novados, katrs vecāks-līderis tiks aicināts savā pilsētā vai pagastā organizēt vecāku tikšanās un apmācības par vecākiem aktuālām tēmām.
Šobrīd nepieciešamais līdzfinansējums Nordplus projekta ietvaros ir 1100 LVL pilotgrupas apmācību veikšanai, vecāku līderu instrukcijas izstrādei un noslēguma pasākumam. Iegūtā pieredze tiks izplatīta nākotnē organizējot vecāku atbalsta/tikšanās grupas visā Latvijā.
Preses relīze par vecāku līderu apmācībām- http://www.openparents.lv/vecaki-klust-par-lideriem/
Projekta vadītājs – Ivita Mauriņa, ivitam@inbox.lv, papildus informācija: www.openparents.lv
     Vecāku līdzdalība izglītībā
Balstoties uz 2012. gada nogalē veikto pētījumu, finansējums nepieciešams informatīvo materiālu izstrādei par skolu pašpārvalžu pozitīvo praksi, iespējamām līdzdalības formām, vecāku rokasgrāmatas izstrādei par sadarbību ar skolu, vecāku-pedagogu kopapmācībām par to, kā izveidot veiksmīgu komandu…
Projekta vadītājs -Evisa Stankus, Evisa.Stankus@gmail.com
     Veselības projekts
Nepieciešams veikt situācijas izpēti par ēdināšanas procesu izglītības iestādēs, problēmām un iespējamiem risinājumiem, koordinēt sadarbību starp iesaistītajām pusēm.
Projekta vadītājs – Madara Rutkovska, Madara.Rutkovska@gmail.com

Informācija ziedotājiem:
Ziedojuma mērķī lūdzam norādīt projekta nosaukumu. Ziedojot projekta veiksmīgai norisei, jūs iegūstat:
Nodokļu atlaidi, jo biedrībai ir sabiedriskā labuma statuss;
Publicēšanu biedrības mājas lapā www.tautasskola.lv un projekta mājas lapās (šobrīd- www.openparents.lv);
Ziedojot vairāk kā 600 LVL, publicēšanu uz visiem izdales materiāliem un pozicionēšanu projekta publiskajos pasākumos;
Iespēju piedalīties projekta diskusiju grupās, darba grupās.

Ja vēlaties atbalstīt Latvijas Vecāku kustību, mūsu rekvizīti:
Juridiskā adrese: Atgāzenes 11a, Rīga, LV-1004
Reģ.nr.: 40008180096
Konts: LV92HABA0551031292598

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *