Mērķi

Mūsu vīzija veidojas trīs līmeņos:
SABIEDRĪBA – Veicināt uz sadarbību vērstas sabiedrības veidošanu.
ĢIMENE – Ģimenes kā vērtības stiprināšana un popularizēšana.
INDIVĪDS – Cilvēks, kas spēj radīt, ir pozitīvs un ir par savu rīcību atbildīgs.

Mūsu mērķi:

1. Palīdzēt realizēt atbildīgu un radošu vecāku iniciatīvas, kas veido pozitīvu, motivētu un veselu sabiedrību.

2. Izveidot informācijas centru esošajiem (un topošajiem) vecākiem (un vecvecākiem), kur saņemt atbalstu iniciatīvām, kas saistītas ar bērnu un savu personīgo attīstību, izglītību un veselību.

3. Apvienot vecākus, lai veicinātu tādas izglītības veidošanu, kuras mērķis ir palīdzēt cilvēkiem izaugt radošiem, pozitīviem un par savu rīcību atbildīgiem, tai skaitā jaunu izglītības iestāžu veidošana.

4. Uzlabot sociālo riska grupu bērnu, bērnu ar īpašām vajadzībām un mācīšanās grūtībām, bērnu ar funkcionāliem traucējumiem un apdāvināto bērnu iekļaušanu izglītībā un sabiedrībā atbilstoši katra fiziskajai un garīgajai attīstībai.

5. Mūžizglītības, neformālās un interešu izglītības attīstība, organizējot un popularizējot izglītības pasākumus par sabiedrībai aktuālām, interesējošām un reālajai dzīvei nepieciešamām tēmām, veicināt informācijas apmaiņu starp vecākiem, organizējot tikšanās, seminārus, lekciju ciklus, konsultācijas un citus pasākumus.

6. Priekšlikumu izstrāde Latvijas Republikas normatīvo aktu grozījumiem izglītības, veselības un citās ar pilsoniskas sabiedrības veidošanu saistītās jomās.

7. Sabiedriskā labuma darbības.

8. Iesaistīties dažādos projektos un piesaistīt finansējumu aktivitātēm, saistītām ar biedrības mērķu realizāciju.