Darbības principi

1. LVK nav politiska organizācija, tā neiesaistās politiskās aktivitātēs un cīņā par politisko varu.

2. LVK, saskaņā ar saviem mērķiem un likumdošanu attiecībā uz NVO, aktivizē darbību valsts mērogā, aktualizējot nepieciešamās izmaiņas valsts likumdošanā un pārvaldē.

3. LVK ir neitrāla attieksme attiecībā uz jebkuru reliģiju, filozofiju vai pasaules uzskatu. Organizācijas biedriem ir brīva izvēle šajos jautājumos.

4. LVK ir Latvijas sabiedrības veidota organizācija, kura atbalsta latviskās kultūras un dzīvesziņas izpēti un saglabāšanu kā tautas identitātes mantojumu.

5. LVK ciena citu tautu kultūru un mentalitāti un veido cieņpilnas attiecības ar to pārstāvjiem.

6. LVK izturas ar cieņu attiecībā uz Cilvēku, neatkarīgi no viņa izcelšanās, sociālā statusa, tautības vai reliģiskās piederības.

7. LVK ar savu darbību un jebkura biedra dzīvesveidu pauž vēlmi pēc savstarpējo attiecību harmonijas, ievērojot katra Cilvēka pašcieņu.

8. LVK biedri nenosoda viedokļus, kas nonāk pretrunā ar organizācijas mērķiem, bet ievēro katra tiesības uz savu viedokli un, ievērojot cieņpilnas attiecības ar oponentiem, cenšas novērst neskaidrības, izmantojot pārdomātus argumentus.

9. LVK ir organizācija ar daudzpakāpju demokrātiju organizatoriskajā struktūrā (tas nozīmē, ka ir jautājumi, ko lemj tikai valde un ir jautājumi, kas ir biedru sapulces kompetencē).

10. LVK biedri, attiecībā uz organizācijas mērķiem, publiski nepauž citādu viedokli, kas ir diametrāli pretējs organizācijas mērķiem, bet savu pozīciju izdiskutē organizācijas iekšienē.