Jautājumi un atbildes

Jautājumu un atbilžu sadaļa ir izveidota, lai:

  • konsultētu;
  • palīdzētu rast risinājumus;
  • sniegtu ieteikumus vecākiem un izglītības iestāžu pārstāvjiem komunikācijas, izglītības kvalitātes, vecāku tiesību u.c. jautājumos…

Mūsu vēlme ir veicināt pozitīvu un abpusēju komunikāciju vecāku un izglītības iestāžu pārstāvju vidū, uzlabot informācijas apriti starp izglītības politikā iesaistītajiem, kā arī apstrādājot no vecākiem un izglītības sistēmas pārstāvjiem saņemto atgriezenisko saiti, pārvērst to ierosinājumos izglītības politikas veidotājiem un nodrošinātājiem. Sūdzību un problēmu situācijās mēs vēlamies veicināt tādu sabiedrības attieksmi, kas saredz iespēju mācīties no kļūdām un veikt uzlabojumus tā vietā, lai tikai sodītu vainīgo.

Ja vien Tev ir kādi jautājumi vai problēmsituācijas, ar kurām netiec skaidrībā un kas skar izglītības politiku, raksti! Mēs, sadarbībā ar ekspertiem, sniegsim Tev atbildi! Un, ja būs nepieciešams, piesaistīsim arī citu organizāciju pārstāvjus, lai nonāktu pie vēlamā risinājuma!

Jautājums
Mūsu bērnudārzā bērni iet ārā, manuprāt, nepietiekamu laiku. Ziemas periodā pa dienu tās ir tikai 40 minūtes, vakarā bērni, līdz vecāku atnākšanai, ārā ir tikai 30 – 60 minūtes, kaut, manuprāt, tās varētu būt pat 2h (jo pēcpusdienā nodarbību nav). Kas regulē laiku āra aktivitātēm un vai ir kādi ieteicamās/minimālās prasības šim?

Atbilde
Atbilde tiek sniegta pieņemot, ka bērnudārzam ir pirmsskolas izglītības iestādes statuss.

Ministru kabineta 27.12.2002. noteikumu Nr.596 „Higiēnas prasības izglītības iestādēm, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas” 59. punktā teikts: „Dienas režīmu nosaka atbilstoši bērnu vecumam, paredzot fiziskās aktivitātes un pastaigas svaigā gaisā.” Papildus šo noteikumu 60. punktā noteikts- ja gaisa temperatūra ir zemāka par mīnus 5°C, bērniem, jaunākiem par 3 gadiem, pastaigas svaigā gaisā netiek organizētas, savukārt 61. punkts paredz- ja gaisa temperatūra ir zemāka par mīnus 10 °C, pastaigas svaigā gaisā netiek organizētas arī bērniem, vecākiem par 3 gadiem.

Citos normatīvajos aktos nav noteikts regulējums par aktivitātēm svaigā gaisā, bet pastāv iespēja, ka tas ir noteikts izglītības iestādes dibinātāja apstiprinātajā izglītības iestādes nolikumā vai iekšējās kārtības noteikumos- vispārējās izglītības likuma 9. panta 1. daļas 5. punkts nosaka, ka izglītības iestādes nolikumā ir jābūt norādītai izglītības procesa organizācijai, kas nozīmē, ka būtu jānorāda arī tas, cik ilgs laiks izglītības procesā tiek pavadīts svaigā gaisā.

Jums kā vecākam, pamatojoties uz Izglītības likuma 57. panta 2. punktu, ir tiesības piedalīties mācību procesa pilnveidē, kā arī noskaidrot bērnu ārsta viedokli par to, cik ilgs laiks bērnam dienā ir jāpavada svaigā gaisā. Rezultātā Jūs variet izteikt priekšlikumus izglītības iestādes vadībai mainīt bērnu svaigā gaisā pavadīto laiku. Turklāt, saskaņā ar Vispārējās izglītības iestādes likuma 13. pantu, Jums ir tiesības būt izglītības iestādes padomē vai vērsties pie izglītības iestādes padomes, lai tiktu izskatīts priekšlikums ierosināt mainīt bērna pavadīto laiku svaiga gaisā.

Jautājums
Manuprāt, pusdienas diendusa mūsu bērnudārzā ir par agru- jau 12:30 4gadnieki ir gultās, celšanās ir ap 15:00. Kas pirmsskolas izglītības iestādē nosaka dienas režīmu un vai ir kādas obligātās prasības/normas, kas jāievēro?

Atbilde
Ministru kabineta 27.12.2002. noteikumu Nr.596 „Higiēnas prasības izglītības iestādēm, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas” 59. punktā noteikts, ka dienas režīmu nosaka atbilstoši bērnu vecumam. Noteikumu 62. punktā paredzēts, ka pēc pusdienām bērniem nodrošina atpūtu, savukārt 63. punktā noteikts, ka starp ēdienreizēm ievēro trīs ar pusi līdz četru stundu intervālu.

Pamatojoties uz iepriekš minēto, Jums ir jānoskaidro, cikos bērni ēd brokastis un cikos pusdienas, lai pārliecinātos, ka izglītības iestāde nepārkāpj iepriekš minēto noteikumu 63. punktu. Ja šis punkts tiek pārkāpts, Jums ir tiesības ar brīdinājumu par pārkāpumu vērsties pie izglītības iestādes vadītāja un/vai vērsties ar sūdzību Veselības inspekcijā.

Ja tomēr iepriekš minētais punkts netiek pārkāpts, tad, diemžēl, citos normatīvajos aktos nav noteikts regulējums par režīmu. Tomēr pastāv iespēja, ka tas ir noteikts izglītības iestādes dibinātāja apstiprinātajā izglītības iestādes nolikumā vai iekšējās kārtības noteikumos- vispārējās izglītības likuma 9. panta 1. daļas 5. punkts nosaka, ka izglītības iestādes nolikumā ir jābūt norādītai izglītības procesa organizācijai. Tas nozīmē, ka nolikumā būtu jābūt norādītam dienas režīmam vai arī atrodamām norādēm uz citu iekšējo dokumentu, kurā tas tiktu norādīts.

Jums kā vecākam, pamatojoties uz Izglītības likuma 57. panta 2. punktu, ir tiesības piedalīties mācību procesa pilnveidē, kā arī tiesības noskaidrot bērnu ārsta u.c. speciālistu viedokli par bērna vecumam atbilstošu, piemērotu dienas režīmu. Rezultātā Jūs variet izteikt priekšlikumu izglītības iestādes vadībai mainīt iepriekš minēto ēšanas/ gulēšanas režīmu. Turklāt, saskaņā ar Vispārējās izglītības iestādes likuma 13. pantu, Jums ir tiesības būt izglītības iestādes padomē vai vērsties pie izglītības iestādes padomes, lai tiktu izskatīts priekšlikums ierosināt mainīt gulēt iešanas režīmu.