pancocon Office Professional Plus 2013 Key and Download URL will be send via Email within 8 hours. cheap office 2013 key buy cheap windows 10 key buy cheap office 2016 key Windows 10 Home Key Office Professional Key sale
Dec 03, 2014 | Post by: Zane No Comments

Par Jaunpiebalgas vidusskolas radošo izaugsmi

26. novembra vakarā Jaunpiebalgas tautskolā ikviens interesents, īpaši Jaunpiebalgas vidusskolas skolotāji un vecāki, tika aicināti uz sarunu – diskusiju PAR Jaunpiebalgas vidusskolas radošo izaugsmi. Paldies visiem, kas izbrīvēja laiku un piedalījās diskusijā: L.Šāvējam (domes priekšsēdētājs), M.Spalviņam (domes deputāts, Izglītības, kultūras un sporta komitejas pārstāvis) M.Šubei, A.Žukovskim (vecāku pārstāvji), I.Balodei, D.Rubenei (skolotāji).

Ierosme šādai kopīgai sarunai radās, apmeklējot oktobra beigās konferenci Vidzemes augstskolā „Veselīgas izglītības nozīme mūsdienās”. Satiekot konferencē vairāk kā 200 pedagogus un citus interesentus no visas Latvijas, radās pamatots jautājums: KO un KĀ mēs Jaunpiebalgā varam kopīgiem spēkiem – vecāki, skolēni, pašvaldība, uzņēmēji utt. – uzlabot savas skolas vides un izglītības kvalitātē? Jo ne jau velti skolas Attīstības plānā 2013.-2019.gadam ierakstīta vīzija: Laba skola veselīgā sadarbības vidē.

Sarunas iesākumā ikviens tika aicināts atklāt svarīgākos iemeslus, kas pamudinājis uz līdzdalību vakara diskusijā. Tika minēti tādi iemesli kā sabiedrisks pienākums, iespēja izteikt viedokli, izglītības problemātika kopumā, kā arī vecāku sapulcē iegūtā informācija par jau minēto konferenci Valmierā. Vairākkārtīgi izskanēja patiesa ieinteresētība skolas dzīves norisēs, kas ir cieši saistīta ar visa Jaunpiebalgas novada attīstību, arī domes priekšsēdētājs Laimis Šāvējs izteica savas pārdomas par pārmaiņu procesiem un nepieciešamību tos īstenot pārdomāti un plānveidīgi. Alvis Žukovskis, atsaucoties uz Jaunpiebalgas novada attīstības programmu 2014.-2030.gadam, izteica konkrētu priekšlikumu par skolas attīstību saistībā ar pavisam jaunu, radikāli atšķirīgu mācību programmu izveidi, to īstenošanai apvienot vienā komandā Jaunpiebalgas skolotājus, vecākus, dažādu nozaru speciālistus, tādējādi radot pavisam jaunu un radošu izglītības piedāvājumu. Vēl no klātesošo vecāku puses izskanēja iemesls par komunikācijas trūkumu, “bezdibeni” starp skolu un vecākiem, kas rodas no nepietiekamas savstarpējās informētības (un ieinteresētības) par bērnu skolas gaitām. Protams, tiek rīkotas vecāku sapulces, ikvienam ir iespēja sazināties gan ar skolas vadību, gan ar skolotājiem, ir ikmēneša skolas ziņas “Piebaldzēnā”, tomēr izpaliek t.s. “dzīvā” informācija par norisēm skolā, par to, kā jūtas (nevis, ko zina!) skolēni, skolotāji, par ikdienas “aizkulisēm”.

Tālākā sarunas gaitā tika kopīgi radīts mūsu bērnu, nākotnes pieaugušo, raksturīgākais portrets, kurā kā dominējošās īpašības būs zināšanas, erudīcija, uzņēmība, atbildība, drosme pieņemt lēmumus, izvirzīt mērķus un tos īstenot, savas zemes un novada patriotisms. Nākotnes pieaugušais, ko ciešā sadarbība ar vecākiem un sabiedrību izaudzinās un izskolos Jaunpiebalgas vidusskola, būs veselīgs, strādīgs, dažādas prasmes un zināšanas iepazinis Cilvēks, kas atradis Sevi un Savu vietu Dzīvē. Tas būs, ja vien mēs, pieaugušie – vecāki, skola, sabiedrība kopumā, spēsim radīt un uzturēt šo īpašību attīstībai atbilstošu Vidi.

Lai saruna rosinātu plašāku diskusiju par konkrētām Jaunpiebalgas vidusskolas izaugsmes iespējām, tika piedāvāts video materiāls no ideju grupas “Radošuma pils” (http://www.radosumapils.lv/) interneta resursiem no diskusijas par radošo domāšanu Dienas viesistabā  http://www.diena.lv/diena-tv/bizness/video-diskusija-radosums-un-inovativas-idejas-uznemejdarbiba-779848, kurā piedalās ekonomists Jānis Ošlejs, IT nozarē pazīstamais jaunais uzņēmējs Ernests Štāls un Ērgļu vidusskolas direktore Inese Šaudiņa. Jāpiezīmē, ka Ērgļu vidusskola ir viena no tām 69 Latvijas skolām, kur radošuma domāšana kā fakultatīvs mācību priekšmets 7.–10. klases skolēniem tiek pasniegts jau kopš 2010. gada septembra.

Laika ierobežojuma dēļ visu minēto diskusiju nebija iespējams pilnvērtīgi noskatīties un pārrunāt tajā minētās izglītības problēmas, tomēr galvenais tika sadzirdēts: izglītības sistēmai būtiski jāmainās no zinību – faktu, skaitļu, formulu un tml. – sniedzēja, no “zinātnes visspēcības” mācību programmās uz pamatprasmju apguvi, kas ļautu veiksmīgi orientēties mūsdienu bezgalīgi plašajā zināšanu laukā, izvērtēt to, kas nepieciešams, un uz tā pamata radīt jaunas zināšanas. Kā izrādās, veiksmīgs risinājums varētu būt tieši radošās domāšanas apguve, kas māca prasmi darboties uz rezultātu, plānveidīgi, soli pa solim sasniegt iecerēto, tādējādi attīstot pašiniciatīvu, uzņēmību, kā arī ļauj dažādu sekmju līmeņu skolēniem apjaust savu varēšanu paveikt iecerēto. Viss minētais spilgti atspoguļo arī mūsu vēlmes, kādus vēlamies redzēt savus bērnus tuvākā vai tālākā nākotnē – zināšanas, erudīcija, uzņēmība, atbildība, drosme pieņemt lēmumus, izvirzīt mērķus un tos īstenot.

Pārrunājot redzēto, izskanēja dažādi viedokļi un pārdomas. No skolotāju puses ir pamatotas bažas par skolēnu dažādo zināšanu un spēju līmeņiem, par skolēnu skaitu klasēs, par atbalsta personāla trūkumu ikdienas darbā gan skolotājiem, gan skolēniem. Viss minētais lielā mērā ietekmē izglītības kvalitāti un skolotāja spēju strādāt radošāk un pilnvērtīgāk. Izskanēja arī viedoklis par to, ka vakara gaitā daudzkārt minētā radošās domāšanas ieviešana izglītībā ir vien tāda “modes lieta”. Bet – vai nav pozitīvi, ka modē ir lietas, kas palīdz attīstīt mūsu intelektuālo potenciālu un uzlabot kopumā mūsu dzīves kvalitāti? Var piekrist, ka ikviens jauninājums nav jāievieš bez izmaiņām, “ar aizvērtām acīm”, bet ir rūpīgi jāizvērtē (tāpēc pirms pāris gadiem “modē” bija kritiskā domāšana!) un no tā jāpaņem savai darbībai tikai vērtīgākais un vajadzīgākais. Ikvienā jaunā idejā ir vērtīgas lietas! Vēl ļoti nozīmīga ir skolas skolotāju vēlme darboties kopā, kā vienotai komandai, kas īsteno pārdomātus, plānveidīgus, kopīgi pieņemtus profesionālus lēmumus bērnu attīstības veicināšanai, kurā aktīvi līdzdarbojas vecāki un pārējā sabiedrība. Nenoliedzami, Jaunpiebalgas vidusskolā ir vairāki pozitīvi piemēri, tomēr arī skolotāji atzīst, ka trūkst kopīga redzējuma un plānošanas, ka skolotāju darbs vairāk līdzinās “privātprakses” īstenošanai zem kopīga nosaukuma -Jaunpiebalgas vidusskola. Ikviena mācību priekšmeta skolotājs ikdienā iegulda savā darbā labākos šī brīža intelektuālos resursus, kas viņam piemīt kā profesionālim, tomēr kopējas darbības un skolas komandas atbalsta iztrūkums veicina arī skolotāju t.s. “izdegšanu”, kas, savukārt, negatīvi ietekmē arī skolas izaugsmes iespējas.

Savukārt no vecāku puses izskanēja jautājums par “mācīšanos uz rezultātu” – kas mūsu skolai ir sasniegtais rezultāts: sekmīgs vērtējums/atzīme vai arī video diskusijā minētās pamatprasmes, kur galvenie kritēriji ir praktiskums un pielietojums? Mēs taču visi zinām, ka liela daļa pārbaudes darbu ir testa veidā un tajos atspoguļotās zināšanas/prasmes veiksmīgi tiek aizmirstas jau pāris dienas pēc vērtējuma/atzīmes iegūšanas. Vai vērtējums patiesi atklāj iegūto zināšanu praktiskumu un pielietojuma lietderību? Vai visi skolēni, neatkarīgi no viņu vērtējuma/atzīmēm, pietiekami tiek motivēti apzināties, ka “TU VARI!”? Kā mēs to īstenojam ikdienā – vecāki, skolotāji, ikviens pieaugušais?

Kā redzams, ir ļoti daudz jautājumu, kas būtu risināmi vēl daudzās kopīgās diskusijās un sarunās, jo pārmaiņas sabiedrībā, mūsu bērnos un līdz ar to arī izglītībā notiek. Ar mūs līdzdalību vai bez. Tikai – ja mēs apzināmies un pieņemam pārmaiņu neizbēgamību, mēs varam to plānot un iet uz attīstību, bet, ja mēs izliekamies, ka pārmaiņas nenotiek un izvairāmies tās atzīt, tad apstājamies “nulles” punktā un ar laiku slīdam lejup… Jaunpiebalga var AUGŠUP!

To pierādīja arī vakara noslēgumā nospraustie tuvākie mērķi:
Jaunā gada sākumā, janvārī dodamies pieredzes apmaiņas braucienā uz Ērgļu vidusskolu;
M.Spalviņš piekrita uzņemties rūpes un līdzdalību par spēcīgas, darbīgas un idejām bagātas skolēnu padomes izaugsmi;
Pavasara pusē jāīsteno ideja par kopīgu vecāku – skolotāju radošo vakaru, kurā ikviens aicināts padalīties ar savām prasmēm darbnīcās un izstādē.
Nobeigumā aicinājums ikvienam, kam ikdienā ir saskarsme ar mūsu bērniem – domāsim par viņiem Labu, teiksim viņiem Labus vārdus, darīsim kopā ar viņiem Labus darbus, jo bērni dzīvo un mācās kopā ar mums!

Lai mums visiem gaiši Ziemassvētki un
Labām domām, Labiem vārdiem un Labiem darbiem bagāts Jaunais gads!
Vecākus pārstāvēja un vakara diskusiju pārstāstīja Vita Žīgure

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *