pancocon Office Professional Plus 2013 Key and Download URL will be send via Email within 8 hours. cheap office 2013 key buy cheap windows 10 key buy cheap office 2016 key Windows 10 Home Key Office Professional Key sale
Aug 15, 2013 | Post by: Zane No Comments

Vecākiem mācību līdzekļi NAV jāpērk!

 

Ņemot vērā daudziem vecākiem joprojām neskaidro jautājumu par mācību līdzekļiem, pārpublicējam oficiālu informāciju, kas no Saeimas tika nosūtīta izglītības iestāžu padomēm. Cerot, ka šīs izmaiņas kā patīkamu atvieglojumu izjutīs ikviens vecāks, kuram jāgatavo skolas soma savam skolniekam,
Latvijas Vecāku kustība

“Cien. Vecāki!

Tuvojoties jaunajam mācību gadam un pamatojoties uz publiskajā telpā aktualizētajām diskusijām, kas rosina neizpratni vecākos par mācību līdzekļu iegādi informēju, ka 7. augustā stājas spēkā Saeimas atbalstītie grozījumi Izglītības likumā definējot valsts, pašvaldības un vecāku atbildības sadalījumu mācību līdzekļu finansēšanā.

Ar izmaiņām Izglītības likumā ir precizēta mācību līdzekļu definīcija, nosakot, ka „mācību līdzekļi ir izglītības programmas īstenošanā un izglītības satura apguvē izmantojamā, tai skaitā elektroniskajā vidē izmantojamā:
a) mācību literatūra (mācību grāmatas, tām pielīdzinātās darba burtnīcas un citi izglītības satura apguvei paredzēti izdevumi, kuri tiek izmantoti mācību procesā valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijās, valsts pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības, profesionālās vidējās izglītības un arodizglītības standartos noteiktā izglītības satura apguvē),
b) metodiskie līdzekļi (metodiskie ieteikumi un citi pedagoga darba vajadzībām paredzēti mācību izdevumi),
c) papildu literatūra (uzziņu literatūra, kartogrāfiskie izdevumi, nošu izdevumi, daiļliteratūra, tai skaitā bērnu literatūra un citi izglītības programmu īstenošanai nepieciešamie periodiskie un neperiodiskie izdevumi),
d) uzskates līdzekļi (attēlizdevumi, tekstuāli izdevumi, vizuāli materiāli, naturālie mācību objekti, maketi un modeļi, kuros ievietota vizuāla vai audio informācija),
e) didaktiskās spēles (mācību procesā izmantojamas spēles, kurās ietverti mācību satura apguves uzdevumi vai mācību sasniegumu pārbaudes elementi),
f) digitālie mācību līdzekļi un resursi (elektroniskie izdevumi un resursi, kuros iekļauts izglītības programmas īstenošanai nepieciešamais saturs),
g) izdales materiāli (vingrinājumi, shēmas, darba lapas, piemēri, paraugi un citi materiāli, kas paredzēti katram izglītojamajam, individualizējot mācību procesu),
h) mācību tehniskie līdzekļi (mācību procesā izmantojamās tehniskās ierīces un iekārtas, tai skaitā izglītojamajiem ar īpašām vajadzībām paredzētās tehniskās ierīces un iekārtas),
i) mācību materiāli (vielas, izejvielas un priekšmeti, ko izmanto izglītības satura apguvei, veicot praktiskus uzdevumus),
j) iekārtas un aprīkojums (ierīces, rīki, instrumenti, priekšmeti un piederumi, tai skaitā sporta aprīkojums, ar kuru palīdzību nodrošina izglītības satura apguvi, garantējot drošības un higiēnas prasību ievērošanu),
k) individuālie mācību piederumi [izglītojamo personiskās lietošanas priekšmeti un materiāli, kuri tiek izmantoti kā mācību līdzekļi vai saistībā ar mācību iespēju nodrošināšanu: kancelejas piederumi, apģērbs un apavi, atsevišķu mācību priekšmetu (sports, mājturība un tehnoloģijas u.c.) obligātā satura apguvei nepieciešamais specifiskais apģērbs, apavi un higiēnas piederumi, materiāli, kurus izmantojot mācību procesā skolēns rada priekšmetu vai produktu savām vajadzībām]” (Izglītības  likuma 1. panta 12.4 punkts).

Tāpat ar likuma grozījumiem precizēts, kādi individuālie mācību piederumi jānodrošina skolēnu vecākiem. Tie ir izglītojamo personiskās lietošanas priekšmeti. Jāakcentē, ka „Izglītības iestādes padome, kas ir pirmsskolas, pamatizglītības, vidējās izglītības vai profesionālās ievirzes izglītības iestādes koleģiāla institūcija, ir tiesīga lemt par to, kādus šā likuma 1. panta 12.4 punkta “k” apakšpunktā minētos individuālos mācību piederumus nodrošina izglītojamo vecāki (personas, kas realizē aizgādību)” (Izglītības likuma 31. pants, 1. punkts un 3. punkta 5. daļa).

Papildinājumi Izglītības likuma 59. un 60. pantā nosaka, ka no šī gada 1. septembra valsts un pašvaldību, kā arī privātajās izglītības iestādēs valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijām, pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības valsts standartiem atbilstošu mācību literatūras, kā arī metodisko līdzekļu, papildu literatūras (uzziņu literatūras) un digitālo mācību līdzekļu un resursu (elektronisko izdevumu) iegādi pilnībā finansē no valsts budžeta līdzekļiem un valsts budžeta mērķdotācijām” (Izglītības likuma 59. panta 2.daļa un 60. panta 3.daļa).

Pašvaldībām būs jāfinansē iepriekšminētajiem standartiem atbilstošas papildu literatūras, uzskates līdzekļu, didaktisko spēļu, digitālo mācību līdzekļu un resursu, izdales materiālu, mācību tehnisko līdzekļu, mācību materiālu, iekārtu un aprīkojuma iegāde. Savukārt no valsts budžeta līdzekļiem un valsts budžeta mērķdotācijām tiek finansēta izglītības valsts standartiem atbilstošas mācību literatūras, pedagoga darba vajadzībām nepieciešamo metodisko līdzekļu, papildu literatūras (uzziņas literatūra) un digitālo resursu iegāde (ar 9. jūlijā Saeimā pieņemtajiem grozījumiem Izglītības likumā var iepazīties TE). Mācību grāmatām pielīdzinātās darba burtnīcas turpmāk jāiegādājas par valsts budžeta līdzekļiem.

Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija atbalstīja Izglītības un zinātnes ministrijas iesniegto pieprasījumu finansējuma pārdalei, lai nodrošinātu mācību līdzekļu iegādi. Jau tuvākajā laikā pašvaldības tiks informētas par konkrēto papildu finansējuma apmēru. Finansējums pašvaldībām un privātajām izglītības iestādēm tiks pārskaitīts septembrī (LASĪT VAIRĀK

Pacietību un izpratni skolās, sapratni un mīlestību ģimenēs un labas sekmes bērniem Jaunajā mācību gadā vēlot:

11. Saeimas deputāte Inga Vanaga”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *