pancocon Office Professional Plus 2013 Key and Download URL will be send via Email within 8 hours. cheap office 2013 key buy cheap windows 10 key buy cheap office 2016 key Windows 10 Home Key Office Professional Key sale
Apr 11, 2013 | Post by: Zane No Comments

Kā nodrošināt veiksmīgu komunikāciju starp vecākiem un skolu?

 

Disfordžes (Desforges) (viens no pazīstamākajiem vecāku līdzdalības pētniekiem pasaulē) publikācijā „Katrs bērns ir svarīgs” (Every Child Matters) (2003), vecāku iesaistīšanos identificē kā galveno pedagoģisko panākumu virzītājspēku, norādot, ka “vecāku līdzdalībai izglītībā, ir lielāka ietekme nekā nabadzībai, skolas videi vai vienaudžu ietekmei”.

Nav svarīgi, kurš skolas līmenī sper pirmo soli – vecāki vai skolas vadība, taču vienai no pusēm ir jāuzsāk konstruktīva saruna par darboties spējīgu skolas pašpārvaldi, jo tā ir lielisks instruments komunikācijas nodrošināšanai starp skolu-vecākiem-bērniem.

 Ko jau tūlīt var darīt skolas vadība un/vai vecāki?

  1. Informēt visus vecākus par viņu Izglītības likumā noteiktajām tiesībām un pienākumiem bērna izglītošanas procesā, parādot konkrētus veidus kā vecāki var līdzdarboties skolas dzīvē. Uzsvērt, ka  vecāki ir „sadarbības partneri” savu bērnu audzināšanā un izglītošanā un skolas dzīves neatņemama sastāvdaļa. Kā arī informēt vecākus par bērnu Izglītības likumā noteiktajām tiesībām un pienākumiem bērna izglītošanas procesā.
  2. Informēt vecākus par viņu tiesībām pulcēties vecāku padomēs (klases vai skolas līmenī), savstarpējās sarunās definēt svarīgs jautājumus, kuriem skolas vadībai būtu jāpievērš uzmanība. Šādai vecāku padomei būtu lietderīgi izstrādāt darba organizācijas vadlīnijas.
  3. Populārā valodā informēt visus potenciāli pašpārvaldē iesaistītos dalībniekus par skolas pašpārvaldi kā ne tikai obligātu, bet arī nepieciešamu institūciju, tās mērķiem un iespējām.
  4. Skaidrot skolas vadībai un skolotājiem, ka vecāku iesaistīšanās ir nepieciešama, jo vecāki ar savām prasmēm, zināšanām un interesēm var sniegt nozīmīgu atbalstu un palīdzību skolai un tās attīstībai.
  5. Noteikt tikšanās laiku un vietu, kad skolas vadība var tikties ar vecāku pārstāvjiem, lai risinātu konstruktīvas sarunas un sāktu veidot darboties spējīgu pašpārvaldi skolas līmeni.
  6. Izstrādāt reāli funkcionējošas skolas pašpārvaldes paraugnolikumu, kurā detalizēti aprakstīta gan skolas pašpārvaldes struktūra, gan komunikācijas nodrošināšanas un lēmumu pieņemšanas norise (kādā veidā vecāki var iesniegt priekšlikumus, kā notiek visas skolas vecāku informēšana, kā notiekatskaitepar padarīto utt.).
  7. Veidot skolā daudz un dažādus komunikatīvos kanālus, lai nodrošinātu visu vecāku pieejamību – e-klase, facebook, informācija uz e-pastiem, skolas mājas lapa, informācija pie ziņojumu dēļiem, vēstules pa pastu, tālruņa vai privāta saruna, regulāra anketēšana un viedokļu sistemātiska apkopošana, vecāku sūdzību, ieteikumu un problēmsituāciju apkopojums, vecāku sapulces, radošās darbnīcas ģimenēm, talkas, saliedēšanas un izklaides pasākumi utt., ko skolā var iniciēt un organizēt gan skolas, gan vecāku pārstāvji. Svarīgi, lai jebkura aktivitāte būtu orientēta uz kopīgu pozitīvu ieguvumu un informāciju par plānoto pasākumu un vēlāk par to norisi saņemtu visu skolēnu vecāki. Komunikatīvos kanālus nepieciešams variēt un kombinēt.
  8. Skaidrot Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) lēmumus, normatīvos aktus u.c. vecākiem un skolēniem saprotamā valodā (faktiski šo funkciju vajadzētu veikt pašvaldībām iesaistot vecāku nevalstiskās organizācijas (NVO)).

Priekšlikumi tika izstrādāti Biedrības „Latvijas Vecāku kustība” veiktā pētījuma „Skolu un pirmsskolu pašpārvalžu darbības izvērtējums un ieteikumi efektivitātes uzlabošanai” ietvaros.

Lai veidotu efektīvu skolas pašpārvaldi, ir svarīgi nodefinēt, kādās jomās skolas pašpārvalde strādās. No iepriekš minētā pētījuma izriet jau esošās un vēlamās skolas pašpārvaldes darbības jomas:
* Skolas attīstībasplāns, tā ieviešana;
* Skolā veiktie pasākumi skolēnu vispusīgas attīstības veidošanā (līdzsvars bērna fiziskajā, emocionālajā, sociālajā un intelektuālajā attīstībā);
* Skolēnu ēdināšana un fiziskā attīstība (veselīgu dzīvesveidu);
* Agresivitātes novēršana;
* Ārpusklases pasākumi;
* Skolas attīstības projekti, piesaistot ārēju finansējumu (no fondiem, ziedotājiem).

Rakstu sagatavoja Evisa Stankus

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *