pancocon Office Professional Plus 2013 Key and Download URL will be send via Email within 8 hours. cheap office 2013 key buy cheap windows 10 key buy cheap office 2016 key Windows 10 Home Key Office Professional Key sale
May 15, 2012 | Post by: Ivita No Comments

Pirmais Latvijas vecāku forums izskanējis

Sestdien, 12.maijā, arī mēs, Latvijas Vecāku kustības aktīvisti bijām vieni no tiem, kuri devās LU virzienā, lai kopā ar citām NVO un vecākiem runātu par pozitīvām izmaiņām un vecāku lomas stiprināšanu izglītības sistēmā.

Vecāku Foruma (VF) galvenais uzstādījums bija parādīt, ka vecāki ir aktīvi, seko notiekošajam izglītības jomā valstī un ir gatavi skaidri izklāstīt savu viedokli un nopietni sevi pieteikt kā aktīvus partnerus ilgtspējīgas izglītības politikas plānošanā un ieviešanā. Latvijas Vecāku kustība (LVK) uzskata, ka šis uzstādījums ir sasniegts.

Forums, kurā dalībai varēja pieteikties ikviens, pulcēja aptuveni 130 dalībniekus. Daļa aktīvo vecāku ir saistīti ar izglītības jomu profesionāli – strādā par skolotājiem, pasniedzējiem augstskolās vai izglītības pārvaldēs, daļa – dažādu NVO biedri, izglītības iestāžu vecāku padomju pārstāvji, bet daudz bija arī tādu, kuri ikdienā ar sistēmu nav saistīti, tomēr viņiem ļoti interesē savu bērnu izglītošanās iespējas.

Pasākumu atklāja galvenais moderators Valdis Melderis, klātesošos sveica arī „namatēvs” – LU rektors Mārcis Auziņš un izglītības un zinātnes ministrs Roberts Ķīlis, kurš teicās esot ļoti iepriecināts par šādu vecāku pašorganizācijas formu. Ministrs solīja rast iespēju regulāri tikties un gādāt, lai vecāki ar novērotāju tiesībām varētu piedalīties ministrijas vadības sanāksmēs.

„Bērns piedzforums2imst kā gaisma. Un mums, vecākiem, ir jādara viss, lai šī gaisma neapdzistu!”, tā R.Ķīlis.
Jana Simanovska un Roberts Ķīlis

Foruma mērķis bija paust vecāku viedokli par pārmaiņu nepieciešamību izglītības sistēmā, sniegt priekšlikumus Izglītības un zinātnes ministrijai (IZM), Saeimai un Ministru kabinetam turpmākai rīcībai vecāku lomas nostiprināšanai un pārmaiņu veicināšanai izglītības jomā, kā arī izstrādāt un vienoties par vecāku organizāciju sadarbības modeli savu interešu pārstāvniecībai izglītības politikā.

Foruma laikā vecāki strādāja septiņās darba grupās, apkopojot priekšlikumus pozitīvas, bērniem draudzīgas izglītības politikas veidošanā. LVK biedri pārstāvēja teju visas darba grupas, trijas no kurām bija LVK pārstāvju vadītas:

forums3Vecāku līdzdalība izglītības politikas veidošanā. Kas nepieciešams, lai izstrādātu un ieviestu vecāku pārstāvniecības modeli skolas, pašvaldības un valsts līmenī?”, Ivita Mauriņa

Finansējums: Kādi izglītības finansēšanas modeļi būtu piemērotākie Latvijas situācijai?”, Reinis Ziļevs

Ģimenes skola/mājmācība: Alternatīva izglītības forma esošajām? Vai vecākiem ir tiesības un iespēja izvēlēties? Kāds valsts atbalsts būtu vajadzīgs?”, Vita Žīgure

 

Ivita Mauriņa

Katras darba grupu uzdevums bija iezīmēt trīs aktuālākos un steidzami risināmos jautājumus katrā tēmā, kā arī piedāvāt konkrētus risinājumus un iestrādāt tos foruma gala rezolūcijā.

Noslēgumā tika apkopoti darba grupu rezultāti un izvirzītas aktuālākās prioritātes, kuru priekšgalā ir prasība pēc skolu autunomijas un izglītības finansējuma caurspīdīgums, jo šobrīd ļoti daudzas iniciatīvas tiek noraidītas, aizbildinoties ar ierobežoto budžetu – ir skaidrs, cik naudas tiek novirzīts pedagogu algām, bet tas, cik naudas katra pašvaldība skolām piešķir no sava budžeta un kādiem mērķiem, bieži vien nav zināms. Tāpāt vecāki vēlās, lai izglītības iestāžu padomju darbība no formālas kļūtu par reālu, jo vecākiem nav motivācija ņemt dalību procesos, kurus viņi nevar ietekmēt. Vecāki nav mierā arī ar jaunumu paziņošanas stilu – jebkura reforma pirms ieviešanas būtu jāsaskaņo ar vecākiem un jāizskaidro, jo neziņa un neskaidrības vecākus biedē. Tāpat vecāki ir vienisprātis, ka ir jāveido kāda platforma, kas apvienotu visas vecāku organizācijas, lai turpmākā sadarbība būtu efektīvāka.

Pagaidām apkopojam darba grupu rezultātus un tuvākajās dienās tos publicēsim šeit atsevišķi. LVK paredz darbu turpināt, papildinot gan esošo problēmu – risinājumu sarakstu, kur katram būs iespēja dalīties ar savām idejām, gan arī piedāvātos risinājumus virzīt tālāk izskatīšanai atsevišķās IzM reformu darba grupās, gan likumdevējam. Tādēļ aicināsim tuvākajās dienās ar tos vecākus, kuri dažādu iemeslu pēc nevarēja piedalīties forumā, aktīvi piedalīties iesāktajā VF darba procesā.

Izglītības sistēmas pasūtītājs ir vecāki, un skolas ir bērniem, nevis bērni – skolām! Šādas un līdzīgas tēzes izskanēja visa foruma laikā. Protams, mēs saprotam, ka vēlmes var būt ļoti dažādas un tās visas nekad nevarēs īstenot, tomēr foruma laikā vecāki spēja vienoties par galvenajām vadlīnijām. Patīkami, ka vecāki no skaļām un emocionālām diskusijām ir gatavi pāriet pie priekšlikumu un risinājumu meklēšanas.

Sabiedrības attieksmes veidošana

Nenoliedzami pēdējo mēnešu laikā vecāku aktivitāte ir nopietni augusi un ar to jārēķinās. Ir skaidrs, ka pašreizējā izglītības sistēmā ir nepieciešamas izmaiņas. To skaidri parāda arī vecāku priekšlikumi darba grupās. Svarīgākais ir tas, ka beidzot mēs, vecāki, sākam apzināties, ka paši esam valsts izglītības sistēmas pasūtītāji. Mums pašiem ir jāuzņemas atbildība, nav jāgaida uz valsti, ka tā visu izdarīs mūsu vietā. Ir pienācis laiks kliedēt mītu, ka vecāki ir neaktīvi, aprobežoti cilvēki, kuri “uzgrūž” savas “izlaistās” atvases skolām un gaida, ka tās no bērniem izveidos paraugpilsoņus. Tāpat jākliedē ir mīts, ka skolās viss ir tikai slikti, ka skolotāji ir “necilvēki”. Uz šo mītu pamata izaugusi vesela paaudze un tādējādi ir mākslīgi radīts konflikts starp izglītības sistēmu un vecākiem.

Ir skaidrs, ka mūsdienu bērni ir savādāki, ka ne visas viņu apmācībā un audzināšanā pēdējos 150 gados dominējošās metodes vairs ir derīgas. Ir skaidrs, ka ir jāmainās mums vecākiem, sabiedrībai un arī skolai. Ir laiks skolai, vecākiem, IzM satikties, saprasties un veidot kopīgu dialogu un laika garam atbilstošu izglītības politiku valstī. Uz to šodien aicina gan LVK un citas vecāku pārstāvošās organizācijas, gan izglītības ministrs Roberts Ķīlis.

Pēdējās dienās sekojot līdzi medijos esošajā informācijā par VF norisi, parādījusies vēl vesela virkne mītu. Dažviet VF tiek pārmesta politiska angažētībā, kā arī tiek runāts par dažu neapmierinātu un emocionālu vecāku ambīcijām, kuri caur VF cenšas iejaukties „stabilajā un sakārtotajā izglītības sistēmā”. Tie ir mīti, ko izplata cilvēki, kuri nav pacentušies rūpīgāk iepazīties ar VF gatavošanas un norises gaitu. VF organizēja 10 dažādas vecāku pārstāvētas organizācijas un kupls skaits individuālu vecāku. Organizatori VF sagatavošanā ieguldīja paši savu personīgo laiku un līdzekļus. Nevienā VF gatavošanas etapā netika lūgta palīdzība nevienam politiskajam spēkam, nedz kādai amatpersonai. VF organizatori apzināti norobežojās no jebkādas sadarbības foruma organizēšanā ar kādu politisko spēku. VF ir piemērs un apliecinājums patiesai demokrātijai, kur 10 dažādas organizācijas spēja apvienot savas pūles.

Ir paveikts milzīgs darbs – brīvprātīgs, bezatlīdzības un nesavtīgs. Sajūtas pēc foruma ir ļoti labas. Tomēr priekšā ir vēl ļoti, ļoti daudz darba, uz ko norādīja arī ministrs – nāciet, runāsim, domāsim, risināsim, darīsim!

Kas notiks pēc foruma?

VF darbs nebeidzās 12. maijā. Aktīvs darbs tiks turpināts dažādos līmeņos. Jau medijos izskanējis, ka izglītības ministrs aicina 17. maijā VF organizatorus uz tikšanos ar mērķi pārrunāt turpmāko sadarbību, kur vecākiem būs būtiska loma IzM politikas veidošanā. Jau šobrīd LVK un citu vecāku organizāciju pārstāvji līdzdarbojas ministrijas izglītības reformu darba grupās. Vecāku pārstāvniecība kļūs plašāka un tā būs iespēja konstruktīvi veidot sadarbību starp sabiedrību, izpildvaru un likumdevēju.
Turpmāk būs raksti, mūsu viedokļi, par notiekošo un mūsu plāniem, būs lielas iespējas iesaistīties arī citiem vecākiem. Foruma prezentācijas un memoranda teksts būs ievietots mājas lapā www.vecakuforums.lv.

Jā, mums nav uz pašu ādas izjustas lielas pozitīvās pieredzes par aktīvu vecāku iesaistīšanos, nav tādu tradīciju, tomēr viss ir pašu rokās, jāsāk ar sarunu, komunikāciju, sadarbību-ar visām iesaistītajām pusēm. Mēs, LVK, nemeklējam vainīgos un neieslīgstam kritizēšanā, mēs meklējam risinājumus, kā izdarīt, kā panākt- „Tu to vari! Ej un dari!”.

Vēlreiz liels PALDIES gan foruma idejas autoriem, gan visiem čaklajiem darba rūķiem, īpaši Janai Simanovskai, Dainai Kazākai, Lindai Curikai, Diānai Blūmai, Kristiānai Kalniņai, Kristīnei Dūdiņai…

P.S. Detalizēts foruma satura izklāsts un rezultāti tiks publicēti pēc to apkopošanas tuvākajā laikā!

Uz tikšanos,

Jūsu LVK

 

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *